Ylläpitäjän ja omistajan vastuu

Leikkikenttävälineiden turvallisuus on kentän ylläpitäjän ja omistajan vastuulla

Leikkikenttä on ehdottomasti tarkastettava vähintään yhden vuoden välein, jotta se pysyisi varmasti lapsille turvallisena.

Laitteiden riittävästä huollosta ja kunnossapidosta sekä laitteiden säännönmukaisesta tarkastamisesta on huolehdittava mm. seuraavin toimenpitein:

  • Tarkastamalla ja huoltamalla väline ja sen osat valmistajan ohjeiden mukaisesti noudattaen valmistajan antamia vähimmäistarkastus- ja huoltovälejä.
  • Laatimalla jokaiselle leikkikentälle tarkastus- ja huoltosuunnitelman, ja pitämällä välineiden tarkastuksesta ja huollosta päiväkirjaa. Vaikka leikkikenttäväline olisi asennushetkellä vaatimusten mukainen, se saattaa muuttua vaaralliseksi, jos sitä ei huolleta tai tarkasteta riittävän usein.
  • Tarkastamalla esimerkiksi talvisäiden ja mahdollisen ilkivallan vaikutukset säännöllisesti ja korjaamalla mahdolliset puutteet.
  • Huolehtimalla välineiden kunnosta mahdollisuuksien mukaan myös talviaikaan, jos välineet ovat tosiasiallisesti lasten käytettävissä. Esim. lumi ja jää on puhdistettava kiipeilytelineiden tasanteilta ja portailta. Leikkikenttävälineen voi myös poistaa käytöstä ja näin estää niiden käytöstä talviaikaan aiheutuva vaara.

Jos todetaan, että väline ei ole turvallinen, on siihen pääsy estettävä lapsilta ja muilta henkilöiltä. Näin toimitaan esimerkiksi tilanteissa, jolloin välineen asennusta ei ole suoritettu täydellisesti loppuun saakka, iskua vaimentavaa alustaa ei ole vielä asennettu tai huollon ja tarkastuksen yhteydessä on todettu vaaraa aiheuttava puute.

Välineet tulee asentaa oikein ja valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Leikkikenttävälineiden rakenteellisesta turvallisuudesta pitää huolehtia koko niiden käyttöiän ajan.

Ylläpitäjän ja omistajan tulee huolehtia siitä, että hankkii käytettäväksi turvallisia leikkikenttävälineitä. Jo tarjouspyyntövaiheessa on syytä viitata siihen, että leikkikenttävälineiden on täytettävä niitä koskevien turvallisuusstandardien SFS-EN 1176 vaatimukset.

Ylläpitäjän tulee myös seurata välineitä koskevien vaatimusten muuttumista ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin välineiden turvallistamiseksi.