Leikkikenttävälineiden vaatimukset

Leikkikenttävälineiden lakisääteiset vaatimukset

Lainsäädäntö edellyttää, että palveluntarjoaja huolehtii leikkikenttävälineiden rakenteellisesta turvallisuudesta sekä laitteiden riittävästä huollosta, kunnossapidosta ja säännöllisistä tarkastuksista. Vaadi tarkastajaltasi Viherympäristöliiton myöntämä pätevyys.

Leikkikenttävälineiden rakenteiden pitää olla sellaisia, etteivät lapset niissä leikkiessään voi:

 • kuristua
 • jäädä kiinni päästään, kehostaan, jaloistaan tai sormistaan
 • pudota

Putoamisten estämiseksi leikkikenttävälineissä pitää olla mm. riittävän korkeat ja tukevat kaiteet. Alustojen on oltava iskua vaimentavaa materiaalia, kuten hiekkaa tai ns. turva-alustoja, jotta putoamisesta aiheutuvia vammoja voidaan vähentää. Leikkikenttävälineiden ympärillä pitää olla riittävästi vapaata tilaa eikä sen läheisyydessä saa olla esimerkiksi kiviä tai juurakoita.

Leikkikenttävälineitä on huollettava ja kunnostettava säännöllisesti. Vaikka leikkikenttäväline olisi asennushetkellä vaatimusten mukainen, se saattaa muuttua riittämättömän huollon vuoksi vaaralliseksi. Esimerkiksi talvisäiden ja mahdollisen ilkivallan vaikutukset pitää tarkastaa säännöllisesti ja niiden mahdolliset puutteet tulee korjata.

Leikkikenttävälineiden turvallisuusominaisuuksia koskevat eurooppalaiset standardit ovat olleet voimassa jo vuodesta 1999. Standardien vaatimukset on koottu Suomen Standardisoimisliiton (SFS) laatimaan käsikirjaan numero 143, jonka voi tilata SFS:stä. Käsikirjaa voivat käyttää esimerkiksi laitteiden valmistajat, leikkikenttien ylläpitäjät (kunnat ja asunto-osakeyhtiöt) sekä valvontaviranomaiset.

Standardeissa käsiteltyjen leikkikenttävälineisiin liittyvien turvallisuusnäkökohtien lisäksi turvallisuuteen vaikuttavat muun muassa

 • leikkivälineiden sijoittelu
 • leikkikenttäalueen sijoittaminen suhteessa muihin toimintoihin, liikenneväyliin ja vesistön rantaan
 • alueen aitaaminen ja lasten pääsyn estäminen pois aidatulta alueelta
 • alueen kasvillisuus (alueella ei saa olla myrkyllisiä kasveja)

Leikkikenttien aitaus

Päiväkotien ym. vastaavien kohteiden pihat sekä leikkikentät, joita päiväkodit käyttävät, on syytä aidata ja varustaa asianmukaisella portilla. Esimerkiksi Helsingin kaupungin ympäristökeskus edellyttää tätä tuoteturvallisuusvalvonnassaan. Vastaavaa käytäntöä tulisi uusien, käyttöön otettavien päiväkotien ja leikkikenttien osalta noudattaa kaikkialla maassa välittömästi. Myös jo käytössä olevat leikkikentät ja päiväkotien pihat on syytä aidata; tämä voidaan toteuttaa riskinarviointiin perustuvassa kiireellisyysjärjestyksessä.

 • Aidan tulee olla riittävän korkea, suosituksen mukaan 120 cm.
 • Aidan on oltava riittävän tiivis ja rakenteeltaan sellainen, ettei se houkuttele kiipeämään.
 • Aidan sisäpuolella ei esimerkiksi saa olla askelmiksi soveltuvia tukiosia.
 • Aidan alareunan tulisi olla noin 10 cm:n korkeudella maasta sen estämiseksi, etteivät lapset pääse ryömimään aidan ali.
 • Portin avausmekanismin tulee olla sellainen, että lapsi ei saa porttia auki.

Yksityisalueiden leikkikenttävälineet

Yksittäisten kuluttajien omakotitalojen ja kesämökkien pihoille tarkoitettujen leikkikenttävälineiden turvallisuus määräytyy lelujen turvallisuudesta annetun lain ja lelujen turvallisuutta koskevien standardien perusteella. Tällaisia välineitä koskevat turvallisuus- ja rakenteelliset vaatimukset ovat vaatimattomampia kuin yleiseen käyttöön tarkoitettujen leikkikenttävälineiden. Siksi niitä ei pidä sijoittaa yleiseen käyttöön tarkoitetuille leikkikentille.

Yksityiskohtaisia ohjeita leikkipaikkojen suunnitteluun esitetään RT-ohjekortissa "RT 89-10749".

Jos havaitset puutteita leikkikentän turvallisuudessa, ota ensitilassa yhteyttä leikkikentän ylläpitäjään ja tarvittaessa kunnan terveysvalvontaan.

Lähde: Tukes

© Leikkiturva Oy – Turvannut lasten leikit jo vuodesta 2008